4 nov. 2014
 Eleccions al consell escolar

Cornellà de Llobregat, 4  de novembre de 2014     
Benvolgudes famílies:

Aquest curs hi ha  convocatòria d’eleccions al consell escolar. El procés electoral acabarà el proper 28 de novembre i a 23 de desembre ja ha d’estar constituït el nou consell escolar
El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d'administració i serveis, etc. En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.
Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.
Procés electoral
- Poden votar tots els pares i mares o tutors legals dels alumnes matriculats en el centre, sempre que tinguin conferida la pàtria potestat i estiguin inscrits en el cens electoral del sector de pares/mares d’alumnes
- Tots els pares i mares són elegibles, sempre que hagin presentat la seva candidatura per escrit (amb un model que tenim a la vostra disposició al despatx). Les candidatures és recolliran els dies 17-18-19 de novembre.
- Les eleccions del sector pares/mares es celebraran el dimecres 26 de novembre de 2014. La mesa estarà a la sala de professorat de l’escola (planta baixa) i l’horari de votació serà de 15:00 a 18:00h.
- Cada pare o mare podrà votar un màxim de 3 candidats.
- La mesa electoral estarà formada per la direcció del centre i per 2 pares/mares designats per sorteig entre tots els pares/mares del cens electoral.
- L’AMPA o els grups de pares/mares que ho desitgin poden avalar a un pare/mare inscrit al cens per tal que actuï com a supervisor davant la mesa electoral. La sol·licitud es farà mitjançant escrit segons model que hi ha al despatx , abans del 20 de novembre.
- La votació serà personal, directa i secreta. No s’admetran la delegació de vot ni el vot per correu.
- Per poder votar cal estar inscrit al cens electoral i portar el DNI o document similar d’identificació (carnet de conduir, passaport o targeta de residència)
Cens electoral:
El dimarts 4 de novembre es publicaran les llistes provisionals de pares/mares d’alumnes a l’entrada principal de l’escola (vestíbul). Us preguem que comproveu si esteu inscrits o no al cens o bé si hi ha alguna errada en el nom o cognom. Si detecteu alguna errada heu de passar per direcció amb el DNI fins el 7 de novembre. Passat aquest termini no es podrà fer cap reclamació.
La publicació definitiva del cens amb la resolució de les reclamacions presentades es farà el 12 de novembre.
Presentació de candidatures:
El nombre de membres renovables del sector pares/mares és de 3.
Aquelles persones interessades hauran de passar per direcció per tal de signar el full de presentació de candidatura entre el 17 i 19 de novembre. Hauríeu de portar també una fotografia actual de carnet.
El dia 20 de novembre es faran públiques al tauler d’anuncis de l’escola totes les candidatures.
Mesa electoral:
El sorteig per l’elecció dels membres de les meses es farà el dia 10 de novembre a la sala de mestres de l’escola en sessió oberta a tothom que ho desitgi, a les 13’00h
Constitució del consell escolar: 15 de desembre 2014

És important que tothom participi i intervingui en el procés, presentant candidatures i/o venint a votar


ESPEREM LA VOSTRA PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ!!!!!

Atentament                                                                

Cristina Duran Lozano
Directora Escola Els Pins

No hay comentarios:

Publicar un comentario